Вътрешно фирмен одит
Възможност за ревизиране дейността на собствен счетоводен отдел при клиента и изготвяне на препоръки за оптимизация на дейността и финансовия резултат;
Периодичен мониторинг на документооборота и счетоводното отчитане в предприятия със собствен счетоводен отдел, с цел определяне коректността на изчислените данъци и реализираната данъчната тежест;
Анализ на причините и препоръки за отстраняване на възникнали несъответствия при определянето на данъчната тежест;
Съдействие при подбор на кадри за собствен счетоводен отдел и ефективно професионално обучение според спецификата на дейността на клиента.