Труд и работна заплата
Съдействие при избора на подходящ персонал за предприятието;
Изготвяне на трудови, граждански и договори за управление;
Изготвяне и подаване на необходимите уведомления в НАП;
Поддържане трудовите досиета на личния състав на клиента;
Изготвяне на Вътрешни правила за организация на работната заплата;
Изготвяне на ведомости за заплати и фишове към тях ;
Консултации и изчисляване на възнаграждения при системи на заплащане, специфични за самия клиент – работа на норма, бонусна система и други;
Изчисляване на дължимите данъци и осигурителни вноски за персонала;
Подготовка на платежни документи за данъци и осигуровки;
Обработка на болнични листове и подаване в НОИ;
Представяне на информация за осигурените лица в Персонален регистър – Декларации образец 1 и 6;
Представителство пред Инспекция по труда и проверки от НОИ.