Данъчна защита
Представителство пред данъчните и осигурителните служби във връзка с месечните и годишни данъчни декларации;
Консултации във връзка с развитието на дейността и оптимизиране на отчетността с цел намаляване на данъчната тежест, съблюдавайки законовите разпоредби;
Представителство и защита при извършване на данъчни проверки и ревизии.