Счетоводни услуги за физически лица
Изготвяне и представяне на данъчни декларации по ЗДДФЛ;
Годишни финансови отчети на еднолични търговци;
Изготвяне и представяне на декларации по ЗМДТ;
Документи за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.