Счетоводно обслужване на фирми
Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, включително и законосъобразен набор от данъчни съвети;
Обработка на първични документи, съобразена с изискванията на националното и международно счетоводно законодателство;
Изготвяне и водене на счетоводни регистри;
Изготвяне и подаване на месечни справки декларации по ЗДДС;
Изготвяне и подаване на месечни VIES декларации;
Изготвяне и подаване на месечни декларации Интрастат;
Изготвяне на периодични и годишни финансови отчети според нуждите и изискванията на клиента;
Изготвяне на периодични справки за разчетите с клиенти и доставчици;
Изготвяне на текущи справки във връзка със складови наличности и движение;
Изготвяне на калкулации за себестойността в зависимост от специфичната дейност на клиента;
Изготвяне и водене на счетоводен и данъчен амортизационен план;
Организиране на годишни инвентаризации на активите и пасивите;
Своевременна информация относно промени в законодателството;
Представителство при данъчни проверки и ревизии;
Допълнителни счетоводни услуги, на база специфичните изисквания на клиента.